ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Промени в Закона за здравното осигуряване през 2012

І. Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за 2012 г.

Размер

На основание чл. 2 от Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОКза 2012 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8 на сто и не е променена спрямо 2011 г.      

Разпределение 

Запазено eразпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения в съотношение 60:40, както следва:

3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

4,8 на сто за сметка на осигуряващия;

8 на сто за сметка на самоосигуряващите се лица.

ІІ. Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01.01.2012 г.

Със ЗБНЗОК за 2012 г. са направени следните изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО):

- чл. 40, ал. 1, т. 2а от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което морските лица се осигуряват здравно не върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година, а върху избрания месечен осигурителен доход по чл. 4а, ал. 1 от КСО. С други думи, осигурителния доход на морските лица за здравното осигуряване се уеднаквява с дохода, върху който тези лица се осигуряват за ДОО;  

- чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което срока за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение се уеднаквява със срока за внасяне на осигурителните вноски за ДОО. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението; 

- чл. 40, ал. 3, т. 10 от ЗЗО – прецизиране на разпоредбата с оглед синхронизиране със съответните разпоредби от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;  

- чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО – думите „включително тези с двойно гражданство” са заличени с оглед прецизиране на разпоредбата. На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно на територията на Република България са извън кръга на задължително осигурените в НЗОК лица, поради което не е необходимо да се освобождават от заплащане на здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40а от закона;

- създаден  е нов § 19п в ПЗР на ЗЗО. Съгласно ал. 1 от тази разпоредба лицата по чл. 40а от закона, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. Подаването на заявлението и декларацията е уредено в ал. 2 от разпоредбата. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

 Становище № 20-00-329/22.12.11 г. относно Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (ДВ, бр. 99от 16.12.2011 г.)

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 770075
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 707207
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 377128
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 339855
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 157480
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 96886
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 84523
 8. Справка за задължение по фиш 78354
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 76968
 10. Указания за справките на НОИ 68281
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 58020
 12. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 57245
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 56492
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 47118
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 44217
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 42964
 17. Правото на наследствена пенсия в България 42424
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 41505
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 41444
 20. Списък на справките на НОИ 38123
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 36630
 22. Проверка на ЕГН за коректност 34227
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 33632
 24. Същност и видове лихва 33474
 25. Авансово облагане на доходи по граждански договори 33037
 26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 32616
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 29850
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 29259
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 28943
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 26222
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 25948
 32. Контакти с НОИ 25170
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 24565
 34. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 24390
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 23676