ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Промени в Кодекса за социалното осигуряване през 2012

Становище № 20-00-328/ 22.12.2011г. относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20.12.2011 г.), с приложение Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2012 г.

 

I. Размери и разпределение за 2012 г. на вноските за държавно обществено осигуряване (ДОО), допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), Учителски пенсионен фонд и за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”

1. Размери и разпределение на осигурителните вноски за ДОО

1.1. Размери

1.1.1. За фонд „Пенсии”

Размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО за 2012 г. се запазват:

§ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

- 17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;

-  20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за тези по          чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 69а от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и за следователите по Закона за съдебната власт.

§ за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

- 12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;

- 15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за тези по    чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 69а от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт.

1.1.2. За фонд “Общо заболяване и майчинство”

Вноската за фонд “Общо заболяване и майчинство” за 2012 г. се запазва в размер 3,5 на сто;

1.1.3. За фонд “Безработица”

Вноската за фонд “Безработица” за 2012 г. се запазва в размер 1 на сто;

1.1.4. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”

Осигурителната вноска е диференцирана в размер от 0,4 до 1,1 на сто по групи основни икономически дейности, съгласно Приложение № 2 към чл. 13 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г., а за морските лица е в размер 1,1 на сто и не се определя съобразно основната икономическа дейност на осигурителя.

1.2. Разпределение 

1.2.1. За фонд „Пенсии”

Разпределението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО за 2012 г. се запазва:

§ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

-   17,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;

-   7,9 на сто за сметка на осигуреното лице;

-   9,9 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд, а когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд, осигурителната вноска за сметка на осигурителя е в размер 12,9 на сто;

§ за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

-   12,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;

-   5,7 на сто за сметка на осигуреното лице;

-   7,1 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд, а когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд, осигурителната вноска за  сметка на осигурителя е в размер 10,1 на сто;

С § 6, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗБДОО за 2012 г. са допълнени чл. 6, ал. 3, т. 8 и т. 9 от КСО, вследствие на което в сила от 01.01.2012 г. лицата по чл. 69а от КСО са включени към осигурените, за които осигурителната вноска за сметка на работодателя е в размер на 12,9 на сто за родените преди 01.01.1960 г., съответно 10,1 на сто за родените след 31.12.1959 г. С допълнението изрично се въвежда разпределение на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” между осигурителите и осигурените по отношение на лицата по чл. 69а от КСО.

Промяната е във връзка с допълнението на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КСО въз основа на което в сила от 01.09.2011 г. размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО за лицата по чл. 69а от КСО са определени по следния начин:

§ 20,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г.;

§ 15,8 на сто за родените след 31 декември 1959 г.

1.2.2. За фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица”

Съотношението, в което се разпределят осигурителните вноски за фондовете “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица” за 2012 г. се запазва (60:40).

§ за фонд “Общо заболяване и майчинство”:

-   1,4 на сто за сметка на осигуреното лице;

-   2,1 на сто за сметка на осигурителя;

-   3,5 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице.

§ за фонд “Безработица”:

-   0,4 на сто за сметка на осигуреното лице;

-   0,6 на сто за сметка на осигурителя.

1.2.3. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”

Осигурителните вноски за фонда са за сметка на осигурителя (чл. 13 от ЗБДОО за 2012 г.).

1.2.4. Вноските за морските лица за фондовете на ДОО са изцяло за тяхна сметка:

1.2.4.1. За фонд „Пенсии”

§ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

-   17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;

-  20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.

§ за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

-  12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;

- 15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.

1.2.4.2. За фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица”

§ за фонд “Общо заболяване и майчинство”:

-   3,5 на сто. 

§ за фонд “Безработица”:

-   1 на сто.

1.2.4.3. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”

-  1,1 на сто.

2. Размери и разпределение на осигурителните вноски за ДЗПО

На основание чл. 157, ал. 1 от КСО размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване за 2012 г. са:

2.1. За Универсален пенсионен фонд – 5 на сто.

Разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен през 2012 г. се запазва:

- 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 2,8 на сто за сметка на осигурителя.

Самоосигуряващите се лица и морските лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка (чл. 157, ал. 5 от КСО).

2.2. За професионален пенсионен фонд:

-    12 на сто за лицата, работещи при условията на I категория труд;

-    7 на сто за лицата, работещи при условията на II категория труд.

На основание чл. 157, ал. 4 от КСО вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителя, с изключение на вноските за морските лица, които са изцяло за тяхна сметка.

3. Размер и разпределение на осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд

Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд за 2012 г. се запазва в размер 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя (основание § 22, ал. 7 от ПЗР на КСО).

Осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки на НАП за събиране на осигурителните вноски за ДОО (основание § 3, ал. 1 от ПЗР към ЗБДОО за 2012 г.).

4. Вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” („ГВРС”)

За 2012 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (чл. 16, ал. 1 от ЗБДОО за 2012 г.).

Към настоящото указание е приложена таблица

за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2012 г.

II. Размери на месечния осигурителен доход за 2012 г.

С чл. 8 от ЗБДОО за 2012 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

§ минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2012 г.;

Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2011 г., която е приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика.

§ минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5401,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6501,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.;

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 г. и 2012 г. е 420 лв. (чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО за 2012 г.).

За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „а“ – 420 лв. (основание чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2012 г.).

§ минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

§ максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.

III. Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2012 г.

Освен промените, разгледани в Раздел I от настоящото указание, със ЗБДОО за 2012 г. са направени и следните изменения и допълнения в КСО и Закона за здравното осигуряване:

1.       чл. 6, ал. 11 от КСО – прецизиране на текста във връзка със законодателни промени, извършени през предходни години в разпоредбите към които препраща чл. 6, ал. 11 от КСО; 

2.     чл. 6а от КСО – разпоредбата се допълва, в следствие на което се въвежда минимален размер на дохода върху който се дължат осигурителните вноски за лица, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 от КТ, за които не се прилагат минимални ставки на заплащане по смисъла на легалната дефиниция, въведена с § 1, ал. 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на КСО;

3.     чл. 9, ал. 5 от КСО – разпоредбата е допълнена с оглед нейното прецизиране по отношение на дължимите вноски за лицата, за които периодите по           чл. 9, ал. 3, т. 1 – т. 4 от кодекса се зачитат за учителски стаж. В резултат от допълнението изрично е регламентирано, че за периодите по чл. 9, ал. 3, т. 1 – т. 4 от КСО, които се зачитат за учителски стаж се дължат вноски за Учителски пенсионен фонд;

4.        чл. 127, ал. 1 и ал. 2 от КСО разпоредбите са изменени във връзка с прилагане на двустранните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които Република България е страна. В следствие от изменението от задължително осигуряване за ДЗПО са изключени лицата, които по силата на двустранните споразумения в сферата на социалната сигурност не се осигуряват във фонд „Пенсии”, но са задължително осигурени във друг фонд на ДОО;

5.       чл. 157, ал. 5 от КСО - думата “Самоосигурените” е заменена със “Самоосигуряващите се” с оглед прецизиране на разпоредбата в терминологично отношение в съответствие с легалната дефиниция на „самоосигуряващ се”, която е въведена с чл. 5, ал. 2 от кодекса;

6.      § 22о от ПЗР на КСО – разпоредбата се изменя, вследствие на което се удължава до 31 декември 2012 г. периода, за които осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Възнагражденията за първите три работни дни от временната неработоспособност са осигурителен доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от КСО и върху тях се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, съответно осигурителни вноски за ДЗПО;

7.     § 19к от ПЗР на ЗЗО – разпоредбата се изменя във връзка с удължаване до 31 декември 2012 г. на периода по § 22о от ПЗР на КСО.

За периода до 31 декември 2012 г. здравноосигурителните вноски върху възнагражденията по § 22о, т. 1 от ПЗР на КСО се дължат по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО.

IV. Определяне на годишния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите за 2011 г. във връзка с получени държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от КСО), а при формиране на годишния осигурителен доход за лицата, които определят окончателен размер на осигурителния доход, се взима предвид облагаемия доход от упражняване на съответната трудова дейност (чл. 6, ал. 8 от КСО).

Получените от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет не са доходи от доходи от трудова дейност. Въпросните средства са подпомагане във връзка с изпълнение на определени национални мерки или реализиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, а не възнаграждения за положен труд.

С оглед на гореизложеното, при определяне на годишния осигурителен доход по чл. 6, ал. 8 от КСО, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, които определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност, не включват в облагаемия си доход получените държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет.

В тази връзка при попълване на Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г., регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, които определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност, трябва да имат предвид следното:

§ ако облагаемия доход се формира по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ - сумата, която се пренася на ред 13, колона 5.1 от Таблица 1 и Таблица 2 не включва получените държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет;

§ ако облагаемия доход се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ - получените държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет не се взимат предвид при определяне на сумата, която се пренася на ред 13, колона 5.3 от Таблица 1 и Таблица 2.

Приложение: Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2012 г.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

 

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 920589
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 802129
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 429844
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 378963
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 265778
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 133084
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117964
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110500
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107583
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90029
 11. Указания за справките на НОИ 87230
 12. Списък на справките на НОИ 79334
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76088
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71357
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69648
 16. Същност и видове лихва 64322
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 63847
 18. Правото на наследствена пенсия в България 63006
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53069
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 52931
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52631
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52575
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52457
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51339
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49425
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48786
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48347
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43029
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41702
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41212
 31. Контакти с НОИ 41101
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 40793
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37289
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36902
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35855