ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Процедура за подаване на документи за отпускане, спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на паричните обезщетения за безработица

Правно основание

1. Кодекс за социално осигуряване (КСО)- глава четвърта "а".
2. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ), наричана за краткост в изложението наредбата.
3. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) - чл. 230 и 231.
4. Постановления на Министерския съвет № 94 от 18.05.2010 г. и № 322 от 1 декември 2011 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии. 

Цел

Упражняване правото на парично обезщетение на лицата, за които се е реализирал рискът безработица и за които преди прекратяване на осигуряването са внесени или дължими осигурителни вноски за този риск.

Участници

 1. безработните лица, за които преди прекратяване на осигуряването са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд „Безработица”;
 2. териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) по постоянен или настоящ адрес на безработното лице, така нареченото „компетентно ТП на НОИ”;
 3. териториалното поделение на Агецията по заетостта (ТП на АЗ) по постоянен или настоящ адрес на лицето, където то поддържа регистрацията си като търсещо работа безработно лице;
  осигурителите на лицето през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.

От 1 януари 2009 г. отпадна задължението на осигурителите да изготвят справка-декларация, образец Б-4-3 за размера на осигурителния доход за 9 месеца преди прекратяване на осигуряването, въз основа на която се преценява правото и се определя размерът на паричното обезщетение за безработица (ПОБ). Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на данните, които осигурителите ежемесечно представят с декларация образец № 1 в компетентната териториална дирекция на НАП, съгласно Наредба № Н-8 от 2005 г. на Министъра на финансите. Ако лицето през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, от които се определя правото на ПОБ, или през последните 24 календарни месеца, от които се определя размерът на ПОБ, е работило и е било осигурявано последователно или едновременно при повече от един осигурители, всички те имат отношение и са страни по процедурата: последният осигурител - той е издал акта за прекратяване на правоотношението и е оформил документа за стаж на лицето; всички осигурители за посочените периоди - въз основа на подадената от тях информация в Регистъра на трудовите договори и в Регистъра на осигурените лица, се определят правото и размерът на ПОБ.

Описание

Документите за преценка на правото на парично обезщетение за безработица и за последващо деклариране на промяна в обстоятелствата за изплащане на вече отпуснати парични обезщетения, се подават от безработните лица в 111 постоянни работни места на Националния осигурителен институт и в 93 работни места, обслужвани по график.

Заявлението за отпускане на всяко едно от разгледаните по-долу обезщетения, заедно с приложените към него документи, се подава лично от лицето по неговия постоянен или настоящ адрес.

I. Подаване на документи за отпускане на парично обезщетение за безработица.

1. На основание чл. 54а от КСО

Необходимите документи за преценка на правото на това обезщетение са следните:

- заявление по образец, приложение № 1, към чл. 1, ал. 1 от наредбата. В заявлението, освен личните данни на лицето, е включена и декларативна част, в която то декларира дали е изпълнено всяко едно от условията за отпускане на ПОБ и дали към датата на прекратяване на осигуряването или в някой по-късен момент преди датата на подаване на заявлението не е налице някое от обстоятелствата, водещи до спиране изплащането на отпуснатото обезщетение, например: настъпване на временна неработоспособност преди прекратяване на осигуряването, която продължава и след прекратяването му, или до 30 календарни дни след прекратяването му и получаване на съответно обезщетение на основание чл. 42, ал. 1 или ал. 2 от КСО; получаване на обезщетение за бременност и раждане на основание чл. 52 от КСО, когато рискът е настъпил и правото на лицето на такова обезщетение е придобито преди прекратяване на осигуряването; изплащане на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование;

- документ за самоличност - за справка. Този документ може да бъде лична карта, шофьорска книжка или паспорт. Непредставянето на документ за самоличност е причина, поради която се отказва регистрация на лицето и заявлението му не се приема;

- оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес - само за лицата, избрали да подадат заявлението по настоящия си адрес. Една от причините, обуславящи необходимостта от представяне на документа за самоличност и на удостоверението за настоящ адрес е да се определи дали това е компетентното за лицето ТП на НОИ. Ако се установи, че това не е компетентното ТП на НОИ, заявлението не се приема, а на лицето се дават указания къде следва да подаде документите си за отпускане на ПОБ.

- документ от Агенцията по заетостта за регистрацията на лицето като безработно;

- оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението;

- документи, удостоверяващи общ трудов, служебен и осигурителен стаж и/или осигурителен стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна. Ако в някой от тези документи стажът не е заверен по надлежен ред, документът не се приема и се връща на лицето с указания за корекция, като лицето се уведомява, че ако документът не бъде оформен надлежно, стажът няма да бъде зачетен при определяне периода на паричното обезщетение. Датите на прекратяване на правоотношението, посочени в акта за прекратяването му и в документа за трудов или осигурителен стаж, се сравняват. Ако в двата документа са посочени различни дати, те се връщат на лицето за корекция, тъй като не може да се прецени коя от тях е вярна и следователно, правопораждаща за отпускане на обезщетението.

- декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец, приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка;

- други документи - това може да бъде например документ, доказващ наличието на уважителна причина - болничен лист или друга официална медицинска документация, удостоверения за явяване в съд или друг държавен орган и др. ПОБ се отпуска от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението е подадено в 3 - месечен срок и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата, такъв документ задължително се представя в случаите, когато заявлението се подава след изтичане на срока или регистрацията в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока по уважителни причини. Ако лицето не представя документ, доказващ наличие на уважителна причина, паричното обезщетение се отпуска от датата на подаване на заявлението или от датата на регистрацията в Агенцията по заетостта за определения в КСО период, намален със закъснението. Заявлението се смята за подадено в срок и регистрацията се приема за направена в срок, ако тези действия са извършени не по-късно от деня, следващ отпадането на уважителната причина.

Част от документите, необходими за преценка на правото на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО, съвпадат с тези, необходими за преценка на правото на другите видове обезщетения за безработица. В последващото изложение повтарящите се документи само са изброени, като направеният по - горе коментар по тяхното съдържание и предназначение е актуален и за другите видове обезщетения.

2. На основание чл. 230 и чл. 231 от ЗОВСРБ - парично обезщетение за безработица на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите, преместени от едно в друго населено място или участващи в международни операции и мисии. В тази част от процедурата страна се явява и военното формирование, в което служи военнослужещият.

- заявление по образец, приложение № 3, към чл. 1, ал. 3 от наредбата. Единственото обстоятелство, което се декларира от лицето в заявлението е, че не упражнява трудова дейност, за която подлежи на осигуряване по чл. 4 от КСО;

- документ за самоличност - за справка;

- оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес - ако постоянният адрес съгласно документа за самоличност не е сменен, а съпругата/съпругът на военнослужещия има настоящ адрес в населеното място, където е преместен той;

- документ от Агенцията по заетостта за регистрацията на лицето като безработно;

- оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението - само за безработните съпруги/съпрузи на преместените военнослужещи;

- удостоверение от командира/началника на военното формирование, в което служи военнослужещият, по образец, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от постановление № 94 на МС от 18.05.2010 г. - за населеното място и датата на преместване на военнослужещия; приложение № 2 към чл. 4, ал. 1 от същото постановление - за периода на участие на военнослужещия в международна операция или мисия;

- копие от удостоверението за сключен граждански брак;

- декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец, приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка.

II. Подаване на документи за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице.

Паричното обезщетение за безработица (независимо от вида му), неполучено от починало лице, се изплаща въз основа на следните документи:

- заявление по образец, приложение № 6 към чл. 15, ал. 1 от наредбата. Заявленито се подава от всеки от наследниците до ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, заявлението се подава от законния им представител.

- документ за самоличност - за справка;

- оригинал на удостоверение за насленици. Представя се само от наследника, който първи подава заявление.

- декларация за банковата сметка за изплащане на обезщетението и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка.

След съпоставка на данните по всички представени от лицето документи и приемането им, длъжностното лице издава справка за приети, върнати и/или липсващи документи в два екземпляра. След подписване на двата екземпляра и от безработното лице, единият се връчва на лицето, а другият остава в досието му. В тази справка се вписват и входящият номер и датата, на която документите са подадени в ТП на НОИ.

Когато някой от представените документи е нередовен или има липсващ документ, длъжностното лице издава на лицето уведомително писмо, с което се дават писмени указания за отстраняване на нередностите. Когато нередности се установят по-късно, при въвеждане на данните в програмните продукти или при проверка в регистрите от информационната система на НОИ, също се издава уведомително писмо в 7- дневен срок от приемането на документите, което се изпраща на лицето по пощата с обратна разписка. Ако в 15-дневен срок от уведомяването нередностите не бъдат отстранени или липсващите документи не се представят, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните, представени от осигурителите с декларация образец № 1 в компетентната териториална дирекция на НАП, съгласно Наредба № Н-8 от 2005 г. на Министъра на финансите.

III. Обстоятелства, които водят до спиране и прекратяване изплащането на паричното обезщетение за безработица.

В законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица, е предвиден и ред за спиране и прекратяване изплащането на вече отпуснато обезщетение.

1. Спира се изплащането само на паричните обезсщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 54а от КСО, при настъпване на следните обстоятелства:

- получаване на обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане за периоди след прекратяване на осигуряването - за периода, за който се изплаща обезщетението;

- изплащане на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование - за периода, за който се изплаща обезщетението. В цитираните разпоредби е определена максималната продължителност на периода, за който се изплаща този вид обезщетение. С акт на министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение и за по - дълъг период.

- представяне на доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението.

2. Прекратява се изплащането на всички видове парични обезщетения за безработица при настъпване на определени обстоятелства, някои от които са различни за различните видове обезщетения.

а/ обстоятелства, при които се прекратява изплащането на всички видове парични обезщетения за безработица:

- започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО - от датата на започване на дейността;
прекратяване на регистрацията като безработно лице в Агенцията по заетостта - от датата на прекратяване на регистрацията;

- смърт на безработното лице - от датата на смъртта.

б/ паричното обезщетение за безработица, отпуснато на основание чл. 54а от КСО, се прекратява и при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава - от датата на придобиване на правото;

в/ паричното обезщетение за безработица на безработните съпруги/съпрузи на преместените военнослужещи, отпуснато на основание чл. 230 от ЗОВСРБ, се прекратява и при:

- прекратяване на договора за военна служба на военнослужещия - от датата на прекратяване на договора;

- прекратяване на брака между военнослужещия и съпругата му/съпруга й - от датата на настъпване на обстоятелството, съгласно влязло в сила съдебно решение;

- промяна на адресната регистрация по настоящ или постоянен адрес на съпругата/съпруга на военнослужещия в населено място, различно от населеното място, в което е преместен военнослужещият - от датата на новата адресна регистрация.

г/ паричното обезщетение за безработица на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии, отпуснато на основание чл. 231 от ЗОВСРБ, се прекратява и при:

- прекратяване на договора за военна служба на военнослужещия - от датата на прекратяване на договора;

- прекратяване на брака между военнослужещия и съпругата му/съпруга й - от датата на настъпване на обстоятелството, съгласно влязло в сила съдебно решение;

- завръщане на военнослужещия от международна операция или мисия - от датата на завръщането.

IV. Възобновяване и възстановяване изплащането на паричното обезщетение за безработица.

1. Възобновяват се паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 54а, чието изплащане е било спряно поради получаване на обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане за периоди след прекратяване на осигуряването, или за оставане без работа, след изтичане периода на тези обезщетения - за оставащия към датата на спиране период.

2. Възстановяват се:

- паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 54а от КСО, чл. 230 и чл. 231 от ЗОВСРБ - при прекратяване на трудовата дейност, за която лицата са подлежали на осигуряване по чл. 4 от КСО - от датата на прекратяване на трудовата дейност за оставащия към датата на прекратяване на обезщетението период;

- паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 54а от КСО, чл. 230 и чл. 231 от ЗОВСРБ - при нова регистрация на лицето като безработно в Агенцията по заетостта - от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата период (ако има такъв);

- паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 230 от ЗОВСРБ - при нова адресна регистрация на съпругата/съпруга в населеното място, където е преместен военнослужещият - от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата период (ако има такъв).

V. Подаване на документи за спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица.

Съгласно разпоредбите на чл. 54г, ал. 2 и чл. 54д, ал. 3 от КСО, чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от НОИПОБ и чл. 5, ал. 2 от постановление № 94 на МС от 18.05.2010 г., безработните лица са длъжни да декларират всяко обстоятелство, което води до спиране, прекратяване, възобновяване, възстановяване или изменяне на паричното обезщетение за безработица в 7 - дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

Декларирането се извършва с подаване от безработното лице на декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица по образец, приложение № 5 към чл. 7, ал. 1 от НОИПОБ. Декларацията се подава в ТП на НОИ, което е отпуснало и изплаща обезщетението. По изключение (напр., ако лицето е започнало работа в друго населено място) декларацията може да се подаде в най-близкото постоянно работно място на НОИ за обслужване на безработни лица, откъдето се изпраща по служебен път в компетентното ТП на НОИ.

Към декларацията се прилагат следните документи, доказващи настъпването на съответното обстоятелство:

- при започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на осигуряване по чл. 4 от КСО - копие на трудов договор, договор за работа без трудово правоотношение, декларация за започване на дейност като самоосигуряващо се лице, подадена до компетентната ТД на НАП и др.;

- при прекратяване на трудовата дейност - копие на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, или акт за прекратяване на служебно правоотношение, или надлежно заверена трудова или служебна книжка и др.;

- при прекратяване на регистрацията в Агенцията по заетостта - копие на решение на директора на Дирекция “Бюро по труда” за прекратяването й;

- при нова регистрация - документ за регистрация като безработно лице;

- при прекратяване на договора за военна служба на военнослужещия - уведомление от командира/началника на военното формирование, приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от постановление № 94 на МС от 18.05.2010 г.;

- при завръщане на военнослужещия от международна операция или мисия - уведомление от командира/началника на военното формирование, приложение № 4 към чл. 7 от постановление № 94 на МС от 18.05.2010 г.;

- прекратяване на брака между военнослужещия и съпругата му/съпруга й - копие от влязло в сила съдебно решение;

- промяна на адресната регистрация по настоящ или постоянен адрес на съпругата/съпруга на военнослужещия в населено място, различно от населеното място, в което е преместен военнослужещия - лична карта с нов постоянен или удостоверение за нов настоящ адрес.

При подаване на всяка декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица, на лицето се издава справка за приети, върнати и/или липсващи документи.

Паричните обезщетения за безработица се спират и/или прекратяват и в случаите, когато лицето не е подало декларация за промяна в обстоятелствата, но от информационната система на НОИ е установено настъпване на обстоятелство, което води до спиране или прекратяване изплащането на паричното обезщетение за безработица. Лице, което не е декларирало в 7 - дневен срок за настъпили обстоятелства, които се отразяват върху основанието за получаване на парично обезщетение за безработица, върху периода за изплащане и размера му, и продължава да го получава, подлежи на административнонаказателна отговорност и връща неправомерно получената сума с лихвата по чл. 113 от КСО.

За възобновяване изплащането на спрените и/или прекратени обезщетения лицето също е длъжно да подаде декларация в 7-дневен срок от отпадане на обстоятелството, довело до спиране и/или прекратяване. За неспазването на този срок лицето също носи административнонаказателна отговорност.

Правни последици

1. Дава се възможност на безработните лица, спазвайки законовите срокове, да упражнят правото си на парично обезщетение за безработица, заместващо загубения им доход от трудово възнаграждение при настъпване на риска безработица.

2. Времето, през което лицето получава парично обезщетение за безработица, се зачита за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 4 от КСО.

Източник: Национален осигурителен институт - НОИ

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 920537
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 802097
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 429826
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 378929
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 265736
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 133060
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117951
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110488
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107570
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90019
 11. Указания за справките на НОИ 87217
 12. Списък на справките на НОИ 79319
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76073
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71340
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69618
 16. Същност и видове лихва 64288
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 63825
 18. Правото на наследствена пенсия в България 62976
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53052
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 52914
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52614
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52560
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52441
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51327
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49407
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48773
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48334
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43018
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41690
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41186
 31. Контакти с НОИ 41087
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 40777
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37273
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36892
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35841