ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Освобождаване от плащане на здравни вноски за българи, живеещи в чужбина

Отговори на най-често задаваните въпроси за здравното осигуряване

Преди 1 юли 1999 г.

Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) влиза в сила от 01. 01. 1999 г. Задължението за внасяне на здравноосигуриттелни вноски възниква от 01. 07. 1999 г., поради което преди тази дата вноски по този закон не се дължат.

За периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2007 г.:

Всички българи, които са живели в чужбина повече от 183 дни от една календарна година, дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина и не са ползвали медицинска помощ, могат да се освободят от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски с подаването на една декларация (по § 19и от ПЗР на ЗЗО). Тази декларация няма краен срок за подаване, но към нея задължително се прилага и документ, който удостоверява, че гражданинът е бил повече от 183 дни в рамките на календарната година извън територията на България. Такива документи могат да бъдат:

 • копие на задграничен паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната; удостоверение от съответната районна дирекция на вътрешните работи;
 • документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, преведен по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Декларацията, заедно с документите се подават в офиса на НАП по постоянен адрес в България. Това може да стане лично, чрез пълномощник, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя. Адреси на офисите и дирекциите на НАП може да се намерят на интернет страницата на агенцията www.nap.bg.

Независимо от разпоредбата на § 19и от ПЗР на ЗЗО, за периода след 01. 01. 2005 г. на българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават продължително в чужбина, е дадена възможност при определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски (чл.40а от ЗЗО).

За да могат да се възползват от тази разпоредба, лицата следва да подадат заявление (по чл.40а от ЗЗО). Това заявление се подава предварително, преди напускането на страната.

 Българските граждани, които живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, пропуснали да подадат предварително заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г., могат да направят това до 31 декември 2012 г., като подадат декларация (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО) и заявление(по чл.40а от ЗЗО).:

В тях задължително се попълва конкретната дата, в която са напуснали България.

Изключения:

Българите, които живеят в страна-членка на ЕС, за периода след 1 януари 2007 г. следва да имат предвид, че разпоредбите на чл. 40а от ЗЗО, съответно § 19п в ПЗР на ЗЗО, не се прилагат по отношение на периоди, за които съгласно европейските регламенти се прилага законодателството на другата държава-членка на ЕС. Ако спрямо лицето през периода на трудова заетост в другата държава-членка е приложимо законодателството на съответната държава, за този период то ще бъде освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За да удостовери този факт пред Националната агенция за приходите, лицето може да представи формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителния му статус.

Българи с двойно гражданство, които не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежат на задължително здравно осигуряване в България. Те доказват периодите, за които не са длъжни да внасят здравноосигурителни вноски у нас с документи, които удостоверяват, че са граждани и на друга държава, както и че не живеят постоянно на територията на България, т. е. повече от 183 дни в рамките на календарна година. Документите се подават в офис на НАП. Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка. Адреси на офисите и дирекциите на НАП може да се намерят на интернет страницата на агенцията www.nap.bg.

Всеки документ, издаден на чужд език (изключение на унифицираните европейски документи) трябва да бъде преведен на български език от заклет преводач при представянето му в НАП. 

Допълнителна информация за реда за освобождаване от задължението за плащане на здравни вноски, необходимите документи и попълването на декларацията може да се получи от Информационния център на НАП на телефон 070018700 на цената на градски разговор от цялата страна. Българите, пребиваващи в чужбина могат да зададат въпросите си и чрез електронната поща на адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 810001
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 747020
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 392729
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 351598
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 185119
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 101338
 7. Е-услуги на НАП със свободен достъп 100639
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 91581
 9. Справка за задължение по фиш 83414
 10. Указания за справките на НОИ 74920
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 69645
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 65607
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 63655
 14. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 54622
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 53608
 16. Правото на наследствена пенсия в България 49313
 17. Списък на справките на НОИ 49253
 18. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 46724
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 46337
 20. Същност и видове лихва 46201
 21. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 45520
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 43642
 23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 42894
 24. Проверка на ЕГН за коректност 41282
 25. Програма на НАП за генериране на декларации обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 39551
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 39327
 27. Авансово облагане на доходи по граждански договори 37123
 28. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 36247
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 35809
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 33858
 31. Контакти с НОИ 30820
 32. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 30741
 33. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 30546
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 30204
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 29656