ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на републикански данъци в сила от 01.01.2011 г. Списък на кодовете за републикански данъци може да видите и изтеглите тук.

От 01.01.2011 г. се открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по Закона за данък върху застрахователните премии.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2011 г.

 Наименование на данъците, таксите и глобите

Код за плащане

 Данък върху добавената стойност при сделки в страната

 11 01 00

 Акциз при сделки в страната

 11 02 00

 Корпоративен данък от нефинансови предприятия

 11 04 01

 Корпоративен данък от финансови институции

 11 04 02

 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

 11 04 03

 Корпоративен данък от застрахователни дружества

 11 04 04

 Възстановен ДДС от внос

 11 08 22

 Данък върху доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях  правоотношения

 11 12 12

 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и други

 11 12 13

 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци

 11 12 15

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.10-12 и чл.38, ал.5 от ЗДДФЛ

 11 12 17

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ

 11 12 18

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ

 11 12 19

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци

 11 15 01

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

 11 15 02

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица

 11 15 03

 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

 11 15 04

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица

 11 15 11

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица

 11 15 13

 Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ

 11 15 14

 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри

 11 19 01

 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения

 11 19 02

 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

 11 19 03

 Данък върху дейността от опериране на кораби

 11 19 04

 Данък върху представителните разходи по ЗКПО

 11 20 01

 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставени в натура, вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане

 11 20 02

 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО

 11 20 03

 Данък върху застрахователните премии

 11 21 00

 Други данъци

 11 34 00

 Държавни такси

 11 35 00

 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 11 43 00

 Приходи от дивидент за държавата

 11 48 00

 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 11 49 00

 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване

 11 50 00

 Вноски от Булгаргаз

 11 53 00

 Други неданъчни приходи

 11 70 00

 Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

 11 70 11

 Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т.21 от ДДС №06/2006 г.)Не се попълва от задължени лица

 11 88 66

 Преводи по сметки 81 с многоредов документ. Не се попълва от задължени лица

 11 88 88

 Разчети с банки при годишното приключване 7301 на НАП в банки.Не се попълва от задължени лица

 11 98 00

 Дебитно контролираща сметка - код за централизация. Не се попълва от задължени лица

 11 99 11

 Дебитно контролираща сметка - код за директен дебит. Не се попълва от задължени лица

 11 99 88

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 615346
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 289328
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 254160
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 183613
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 57330
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 51231
 7. Указания за справките на НОИ 45095
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 43346
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 35979
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32640
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 32235
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28687
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26105
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 24263
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23953
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23208
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21540
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19787
 19. Списък на справките на НОИ 17470
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 17081
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16624
 22. Справка за задължение по фиш 16549
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 15812
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15804
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14231
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13643
 27. Същност и видове лихва 11640
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11606
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11579
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 11442
 31. Отпуск на бащата при раждане на дете 10693
 32. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10563
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 10558
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10543
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10180