ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на републикански данъци в сила от 01.01.2011 г. Списък на кодовете за републикански данъци може да видите и изтеглите тук.

От 01.01.2011 г. се открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по Закона за данък върху застрахователните премии.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2011 г.

 Наименование на данъците, таксите и глобите

Код за плащане

 Данък върху добавената стойност при сделки в страната

 11 01 00

 Акциз при сделки в страната

 11 02 00

 Корпоративен данък от нефинансови предприятия

 11 04 01

 Корпоративен данък от финансови институции

 11 04 02

 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

 11 04 03

 Корпоративен данък от застрахователни дружества

 11 04 04

 Възстановен ДДС от внос

 11 08 22

 Данък върху доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях  правоотношения

 11 12 12

 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и други

 11 12 13

 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци

 11 12 15

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.10-12 и чл.38, ал.5 от ЗДДФЛ

 11 12 17

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ

 11 12 18

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ

 11 12 19

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци

 11 15 01

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

 11 15 02

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица

 11 15 03

 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

 11 15 04

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица

 11 15 11

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица

 11 15 13

 Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ

 11 15 14

 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри

 11 19 01

 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения

 11 19 02

 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

 11 19 03

 Данък върху дейността от опериране на кораби

 11 19 04

 Данък върху представителните разходи по ЗКПО

 11 20 01

 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставени в натура, вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане

 11 20 02

 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО

 11 20 03

 Данък върху застрахователните премии

 11 21 00

 Други данъци

 11 34 00

 Държавни такси

 11 35 00

 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 11 43 00

 Приходи от дивидент за държавата

 11 48 00

 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 11 49 00

 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване

 11 50 00

 Вноски от Булгаргаз

 11 53 00

 Други неданъчни приходи

 11 70 00

 Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

 11 70 11

 Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т.21 от ДДС №06/2006 г.)Не се попълва от задължени лица

 11 88 66

 Преводи по сметки 81 с многоредов документ. Не се попълва от задължени лица

 11 88 88

 Разчети с банки при годишното приключване 7301 на НАП в банки.Не се попълва от задължени лица

 11 98 00

 Дебитно контролираща сметка - код за централизация. Не се попълва от задължени лица

 11 99 11

 Дебитно контролираща сметка - код за директен дебит. Не се попълва от задължени лица

 11 99 88

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 577466
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 226754
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 167480
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 123646
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 46712
 6. Указания за справките на НОИ 37672
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 29181
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 25932
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 23848
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 23759
 11. Проверка на ЕГН за коректност 20413
 12. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 20371
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 19831
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 18845
 15. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18471
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 18397
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 17421
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 14927
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14541
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 13317
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 13255
 22. Списък на справките на НОИ 12086
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 11951
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 10778
 25. Справка за задължение по фиш 9387
 26. Правото на наследствена пенсия в България 9323
 27. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9261
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 9065
 29. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8489
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8468
 31. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8249
 32. Същност и видове лихва 8248
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8043
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7419
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7249