ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на републикански данъци в сила от 01.01.2011 г. Списък на кодовете за републикански данъци може да видите и изтеглите тук.

От 01.01.2011 г. се открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по Закона за данък върху застрахователните премии.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2011 г.

 Наименование на данъците, таксите и глобите

Код за плащане

 Данък върху добавената стойност при сделки в страната

 11 01 00

 Акциз при сделки в страната

 11 02 00

 Корпоративен данък от нефинансови предприятия

 11 04 01

 Корпоративен данък от финансови институции

 11 04 02

 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

 11 04 03

 Корпоративен данък от застрахователни дружества

 11 04 04

 Възстановен ДДС от внос

 11 08 22

 Данък върху доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях  правоотношения

 11 12 12

 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и други

 11 12 13

 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци

 11 12 15

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.10-12 и чл.38, ал.5 от ЗДДФЛ

 11 12 17

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ

 11 12 18

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ

 11 12 19

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци

 11 15 01

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

 11 15 02

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица

 11 15 03

 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

 11 15 04

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица

 11 15 11

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица

 11 15 13

 Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ

 11 15 14

 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри

 11 19 01

 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения

 11 19 02

 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

 11 19 03

 Данък върху дейността от опериране на кораби

 11 19 04

 Данък върху представителните разходи по ЗКПО

 11 20 01

 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставени в натура, вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане

 11 20 02

 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО

 11 20 03

 Данък върху застрахователните премии

 11 21 00

 Други данъци

 11 34 00

 Държавни такси

 11 35 00

 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 11 43 00

 Приходи от дивидент за държавата

 11 48 00

 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 11 49 00

 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване

 11 50 00

 Вноски от Булгаргаз

 11 53 00

 Други неданъчни приходи

 11 70 00

 Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

 11 70 11

 Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т.21 от ДДС №06/2006 г.)Не се попълва от задължени лица

 11 88 66

 Преводи по сметки 81 с многоредов документ. Не се попълва от задължени лица

 11 88 88

 Разчети с банки при годишното приключване 7301 на НАП в банки.Не се попълва от задължени лица

 11 98 00

 Дебитно контролираща сметка - код за централизация. Не се попълва от задължени лица

 11 99 11

 Дебитно контролираща сметка - код за директен дебит. Не се попълва от задължени лица

 11 99 88

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 609940
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 270698
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 250150
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 173636
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 55725
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 48598
 7. Указания за справките на НОИ 44109
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 39994
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 33850
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 31604
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 31356
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28072
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 25652
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 23268
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23158
 16. Проверка на ЕГН за коректност 22860
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21053
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19248
 19. Списък на справките на НОИ 16759
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 16399
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16333
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 15470
 23. Справка за задължение по фиш 15259
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15181
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13774
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13112
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11227
 28. Същност и видове лихва 11179
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 10990
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 10611
 31. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10355
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10162
 33. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9929
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 9902
 35. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9799