ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на републикански данъци в сила от 01.01.2011 г. Списък на кодовете за републикански данъци може да видите и изтеглите тук.

От 01.01.2011 г. се открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по Закона за данък върху застрахователните премии.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2011 г.

 Наименование на данъците, таксите и глобите

Код за плащане

 Данък върху добавената стойност при сделки в страната

 11 01 00

 Акциз при сделки в страната

 11 02 00

 Корпоративен данък от нефинансови предприятия

 11 04 01

 Корпоративен данък от финансови институции

 11 04 02

 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

 11 04 03

 Корпоративен данък от застрахователни дружества

 11 04 04

 Възстановен ДДС от внос

 11 08 22

 Данък върху доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях  правоотношения

 11 12 12

 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и други

 11 12 13

 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци

 11 12 15

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.10-12 и чл.38, ал.5 от ЗДДФЛ

 11 12 17

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ

 11 12 18

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ

 11 12 19

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци

 11 15 01

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

 11 15 02

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица

 11 15 03

 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

 11 15 04

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица

 11 15 11

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица

 11 15 13

 Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ

 11 15 14

 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри

 11 19 01

 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения

 11 19 02

 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

 11 19 03

 Данък върху дейността от опериране на кораби

 11 19 04

 Данък върху представителните разходи по ЗКПО

 11 20 01

 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставени в натура, вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане

 11 20 02

 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО

 11 20 03

 Данък върху застрахователните премии

 11 21 00

 Други данъци

 11 34 00

 Държавни такси

 11 35 00

 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 11 43 00

 Приходи от дивидент за държавата

 11 48 00

 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 11 49 00

 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване

 11 50 00

 Вноски от Булгаргаз

 11 53 00

 Други неданъчни приходи

 11 70 00

 Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

 11 70 11

 Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т.21 от ДДС №06/2006 г.)Не се попълва от задължени лица

 11 88 66

 Преводи по сметки 81 с многоредов документ. Не се попълва от задължени лица

 11 88 88

 Разчети с банки при годишното приключване 7301 на НАП в банки.Не се попълва от задължени лица

 11 98 00

 Дебитно контролираща сметка - код за централизация. Не се попълва от задължени лица

 11 99 11

 Дебитно контролираща сметка - код за директен дебит. Не се попълва от задължени лица

 11 99 88

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 722507
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 631785
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 347410
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 324103
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 124637
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 92471
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 79421
 8. Справка за задължение по фиш 72217
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 67114
 10. Указания за справките на НОИ 62925
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 50871
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 49259
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 45005
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 41384
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40266
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 38573
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 38412
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 37363
 19. Правото на наследствена пенсия в България 35868
 20. Списък на справките на НОИ 31607
 21. Проверка на ЕГН за коректност 31029
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 31001
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 30521
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30018
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 26614
 26. Същност и видове лихва 26536
 27. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 25530
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 24927
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23160
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 23083
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22155
 32. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 21920
 33. Контакти с НОИ 21280
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21092
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 20460