ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на републикански данъци в сила от 01.01.2011 г. Списък на кодовете за републикански данъци може да видите и изтеглите тук.

От 01.01.2011 г. се открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по Закона за данък върху застрахователните премии.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2011 г.

 Наименование на данъците, таксите и глобите

Код за плащане

 Данък върху добавената стойност при сделки в страната

 11 01 00

 Акциз при сделки в страната

 11 02 00

 Корпоративен данък от нефинансови предприятия

 11 04 01

 Корпоративен данък от финансови институции

 11 04 02

 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

 11 04 03

 Корпоративен данък от застрахователни дружества

 11 04 04

 Възстановен ДДС от внос

 11 08 22

 Данък върху доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях  правоотношения

 11 12 12

 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и други

 11 12 13

 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци

 11 12 15

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.10-12 и чл.38, ал.5 от ЗДДФЛ

 11 12 17

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ

 11 12 18

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ

 11 12 19

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци

 11 15 01

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

 11 15 02

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица

 11 15 03

 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

 11 15 04

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица

 11 15 11

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица

 11 15 13

 Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ

 11 15 14

 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри

 11 19 01

 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения

 11 19 02

 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

 11 19 03

 Данък върху дейността от опериране на кораби

 11 19 04

 Данък върху представителните разходи по ЗКПО

 11 20 01

 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставени в натура, вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане

 11 20 02

 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО

 11 20 03

 Данък върху застрахователните премии

 11 21 00

 Други данъци

 11 34 00

 Държавни такси

 11 35 00

 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 11 43 00

 Приходи от дивидент за държавата

 11 48 00

 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 11 49 00

 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване

 11 50 00

 Вноски от Булгаргаз

 11 53 00

 Други неданъчни приходи

 11 70 00

 Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

 11 70 11

 Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т.21 от ДДС №06/2006 г.)Не се попълва от задължени лица

 11 88 66

 Преводи по сметки 81 с многоредов документ. Не се попълва от задължени лица

 11 88 88

 Разчети с банки при годишното приключване 7301 на НАП в банки.Не се попълва от задължени лица

 11 98 00

 Дебитно контролираща сметка - код за централизация. Не се попълва от задължени лица

 11 99 11

 Дебитно контролираща сметка - код за директен дебит. Не се попълва от задължени лица

 11 99 88

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 659779
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 441521
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 286311
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 259330
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 74103
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 72966
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 70270
 8. Указания за справките на НОИ 52779
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 51091
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 39754
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36352
 12. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33214
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 31910
 14. Справка за задължение по фиш 31632
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31411
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 30413
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26296
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25580
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24146
 20. Списък на справките на НОИ 23583
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 22788
 22. Правото на наследствена пенсия в България 21184
 23. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 20944
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 20650
 25. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19184
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 18905
 27. Е-услуги на НАП с ПИК 18859
 28. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18528
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 18308
 30. Същност и видове лихва 16872
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15450
 32. Специфични настройки за е-услугите на НАП 15292
 33. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14785
 34. Контакти с НОИ 14729
 35. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 14678