ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на републикански данъци в сила от 01.01.2011 г. Списък на кодовете за републикански данъци може да видите и изтеглите тук.

От 01.01.2011 г. се открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по Закона за данък върху застрахователните премии.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2011 г.

 Наименование на данъците, таксите и глобите

Код за плащане

 Данък върху добавената стойност при сделки в страната

 11 01 00

 Акциз при сделки в страната

 11 02 00

 Корпоративен данък от нефинансови предприятия

 11 04 01

 Корпоративен данък от финансови институции

 11 04 02

 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

 11 04 03

 Корпоративен данък от застрахователни дружества

 11 04 04

 Възстановен ДДС от внос

 11 08 22

 Данък върху доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях  правоотношения

 11 12 12

 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и други

 11 12 13

 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци

 11 12 15

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.10-12 и чл.38, ал.5 от ЗДДФЛ

 11 12 17

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ

 11 12 18

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ

 11 12 19

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци

 11 15 01

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

 11 15 02

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица

 11 15 03

 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

 11 15 04

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица

 11 15 11

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица

 11 15 13

 Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ

 11 15 14

 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри

 11 19 01

 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения

 11 19 02

 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

 11 19 03

 Данък върху дейността от опериране на кораби

 11 19 04

 Данък върху представителните разходи по ЗКПО

 11 20 01

 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставени в натура, вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане

 11 20 02

 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО

 11 20 03

 Данък върху застрахователните премии

 11 21 00

 Други данъци

 11 34 00

 Държавни такси

 11 35 00

 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 11 43 00

 Приходи от дивидент за държавата

 11 48 00

 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 11 49 00

 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване

 11 50 00

 Вноски от Булгаргаз

 11 53 00

 Други неданъчни приходи

 11 70 00

 Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

 11 70 11

 Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т.21 от ДДС №06/2006 г.)Не се попълва от задължени лица

 11 88 66

 Преводи по сметки 81 с многоредов документ. Не се попълва от задължени лица

 11 88 88

 Разчети с банки при годишното приключване 7301 на НАП в банки.Не се попълва от задължени лица

 11 98 00

 Дебитно контролираща сметка - код за централизация. Не се попълва от задължени лица

 11 99 11

 Дебитно контролираща сметка - код за директен дебит. Не се попълва от задължени лица

 11 99 88

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 620664
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 308245
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 257397
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 192074
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 58851
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 53708
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 46675
 8. Указания за справките на НОИ 45901
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 37915
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 33027
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32991
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29160
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26516
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 25167
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 24708
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23515
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21874
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 20312
 19. Списък на справките на НОИ 18145
 20. Справка за задължение по фиш 17775
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 17689
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16893
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16147
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 16135
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14685
 26. Правото на наследствена пенсия в България 14262
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 12168
 28. Същност и видове лихва 12140
 29. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11969
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11872
 31. Отпуск на бащата при раждане на дете 11567
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 11140
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10879
 34. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10749
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10455