ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на републикански данъци в сила от 01.01.2011 г. Списък на кодовете за републикански данъци може да видите и изтеглите тук.

От 01.01.2011 г. се открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по Закона за данък върху застрахователните премии.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2011 г.

 Наименование на данъците, таксите и глобите

Код за плащане

 Данък върху добавената стойност при сделки в страната

 11 01 00

 Акциз при сделки в страната

 11 02 00

 Корпоративен данък от нефинансови предприятия

 11 04 01

 Корпоративен данък от финансови институции

 11 04 02

 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

 11 04 03

 Корпоративен данък от застрахователни дружества

 11 04 04

 Възстановен ДДС от внос

 11 08 22

 Данък върху доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях  правоотношения

 11 12 12

 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и други

 11 12 13

 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци

 11 12 15

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.10-12 и чл.38, ал.5 от ЗДДФЛ

 11 12 17

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ

 11 12 18

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ

 11 12 19

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци

 11 15 01

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

 11 15 02

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица

 11 15 03

 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

 11 15 04

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица

 11 15 11

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица

 11 15 13

 Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ

 11 15 14

 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри

 11 19 01

 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения

 11 19 02

 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

 11 19 03

 Данък върху дейността от опериране на кораби

 11 19 04

 Данък върху представителните разходи по ЗКПО

 11 20 01

 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставени в натура, вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане

 11 20 02

 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО

 11 20 03

 Данък върху застрахователните премии

 11 21 00

 Други данъци

 11 34 00

 Държавни такси

 11 35 00

 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 11 43 00

 Приходи от дивидент за държавата

 11 48 00

 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 11 49 00

 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване

 11 50 00

 Вноски от Булгаргаз

 11 53 00

 Други неданъчни приходи

 11 70 00

 Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

 11 70 11

 Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т.21 от ДДС №06/2006 г.)Не се попълва от задължени лица

 11 88 66

 Преводи по сметки 81 с многоредов документ. Не се попълва от задължени лица

 11 88 88

 Разчети с банки при годишното приключване 7301 на НАП в банки.Не се попълва от задължени лица

 11 98 00

 Дебитно контролираща сметка - код за централизация. Не се попълва от задължени лица

 11 99 11

 Дебитно контролираща сметка - код за директен дебит. Не се попълва от задължени лица

 11 99 88

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 688819
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 527056
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 309130
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 305736
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 95201
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 86604
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 75250
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 59429
 9. Указания за справките на НОИ 58056
 10. Справка за задължение по фиш 51084
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 44204
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 38192
 13. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 37075
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 36996
 15. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 35630
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 34479
 17. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 34394
 18. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 31768
 19. Правото на наследствена пенсия в България 28987
 20. Проверка на ЕГН за коректност 28508
 21. Авансово облагане на доходи по граждански договори 28160
 22. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 27272
 23. Списък на справките на НОИ 27260
 24. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 27143
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 23778
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 22385
 27. Същност и видове лихва 21585
 28. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 21040
 29. Е-услуги на НАП с ПИК 20801
 30. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 20275
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 19778
 32. Контакти с НОИ 18206
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 17937
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 17215
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 16897