ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на републикански данъци в сила от 01.01.2011 г. Списък на кодовете за републикански данъци може да видите и изтеглите тук.

От 01.01.2011 г. се открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по Закона за данък върху застрахователните премии.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2011 г.

 Наименование на данъците, таксите и глобите

Код за плащане

 Данък върху добавената стойност при сделки в страната

 11 01 00

 Акциз при сделки в страната

 11 02 00

 Корпоративен данък от нефинансови предприятия

 11 04 01

 Корпоративен данък от финансови институции

 11 04 02

 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

 11 04 03

 Корпоративен данък от застрахователни дружества

 11 04 04

 Възстановен ДДС от внос

 11 08 22

 Данък върху доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях  правоотношения

 11 12 12

 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и други

 11 12 13

 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци

 11 12 15

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.10-12 и чл.38, ал.5 от ЗДДФЛ

 11 12 17

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ

 11 12 18

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ

 11 12 19

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци

 11 15 01

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

 11 15 02

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица

 11 15 03

 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

 11 15 04

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица

 11 15 11

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица

 11 15 13

 Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ

 11 15 14

 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри

 11 19 01

 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения

 11 19 02

 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

 11 19 03

 Данък върху дейността от опериране на кораби

 11 19 04

 Данък върху представителните разходи по ЗКПО

 11 20 01

 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставени в натура, вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане

 11 20 02

 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО

 11 20 03

 Данък върху застрахователните премии

 11 21 00

 Други данъци

 11 34 00

 Държавни такси

 11 35 00

 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 11 43 00

 Приходи от дивидент за държавата

 11 48 00

 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 11 49 00

 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване

 11 50 00

 Вноски от Булгаргаз

 11 53 00

 Други неданъчни приходи

 11 70 00

 Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

 11 70 11

 Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т.21 от ДДС №06/2006 г.)Не се попълва от задължени лица

 11 88 66

 Преводи по сметки 81 с многоредов документ. Не се попълва от задължени лица

 11 88 88

 Разчети с банки при годишното приключване 7301 на НАП в банки.Не се попълва от задължени лица

 11 98 00

 Дебитно контролираща сметка - код за централизация. Не се попълва от задължени лица

 11 99 11

 Дебитно контролираща сметка - код за директен дебит. Не се попълва от задължени лица

 11 99 88

 

ВХОД ЗА АБОНАТИ

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 560069
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 209851
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 127577
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 97715
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 41963
 6. Указания за справките на НОИ 34835
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 23530
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 23207
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 21907
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 21296
 11. Проверка на ЕГН за коректност 19314
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 18090
 13. Авансово облагане на доходи по граждански договори 17174
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 16383
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 15977
 16. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 15734
 17. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 13448
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 12938
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 12837
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 12281
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 11589
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 10339
 23. Списък на справките на НОИ 9992
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 9225
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 8605
 26. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 7744
 27. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 7615
 28. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 7414
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7278
 30. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 7262
 31. Правото на наследствена пенсия в България 7001
 32. Същност и видове лихва 6680
 33. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 6417
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 6348
 35. Справка за задължение по фиш 6282