ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на републикански данъци в сила от 01.01.2011 г. Списък на кодовете за републикански данъци може да видите и изтеглите тук.

От 01.01.2011 г. се открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по Закона за данък върху застрахователните премии.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2011 г.

 Наименование на данъците, таксите и глобите

Код за плащане

 Данък върху добавената стойност при сделки в страната

 11 01 00

 Акциз при сделки в страната

 11 02 00

 Корпоративен данък от нефинансови предприятия

 11 04 01

 Корпоративен данък от финансови институции

 11 04 02

 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

 11 04 03

 Корпоративен данък от застрахователни дружества

 11 04 04

 Възстановен ДДС от внос

 11 08 22

 Данък върху доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях  правоотношения

 11 12 12

 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и други

 11 12 13

 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци

 11 12 15

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.10-12 и чл.38, ал.5 от ЗДДФЛ

 11 12 17

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ

 11 12 18

 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ

 11 12 19

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци

 11 15 01

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

 11 15 02

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица

 11 15 03

 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

 11 15 04

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица

 11 15 11

 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица

 11 15 13

 Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ

 11 15 14

 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри

 11 19 01

 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения

 11 19 02

 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

 11 19 03

 Данък върху дейността от опериране на кораби

 11 19 04

 Данък върху представителните разходи по ЗКПО

 11 20 01

 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставени в натура, вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане

 11 20 02

 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО

 11 20 03

 Данък върху застрахователните премии

 11 21 00

 Други данъци

 11 34 00

 Държавни такси

 11 35 00

 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

 11 43 00

 Приходи от дивидент за държавата

 11 48 00

 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 11 49 00

 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване

 11 50 00

 Вноски от Булгаргаз

 11 53 00

 Други неданъчни приходи

 11 70 00

 Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

 11 70 11

 Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т.21 от ДДС №06/2006 г.)Не се попълва от задължени лица

 11 88 66

 Преводи по сметки 81 с многоредов документ. Не се попълва от задължени лица

 11 88 88

 Разчети с банки при годишното приключване 7301 на НАП в банки.Не се попълва от задължени лица

 11 98 00

 Дебитно контролираща сметка - код за централизация. Не се попълва от задължени лица

 11 99 11

 Дебитно контролираща сметка - код за директен дебит. Не се попълва от задължени лица

 11 99 88

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 809999
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 747019
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 392728
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 351596
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 185117
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 101338
 7. Е-услуги на НАП със свободен достъп 100636
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 91581
 9. Справка за задължение по фиш 83414
 10. Указания за справките на НОИ 74920
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 69644
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 65606
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 63654
 14. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 54619
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 53608
 16. Правото на наследствена пенсия в България 49312
 17. Списък на справките на НОИ 49252
 18. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 46723
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 46337
 20. Същност и видове лихва 46201
 21. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 45519
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 43642
 23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 42894
 24. Проверка на ЕГН за коректност 41282
 25. Програма на НАП за генериране на декларации обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 39550
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 39326
 27. Авансово облагане на доходи по граждански договори 37123
 28. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 36246
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 35807
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 33857
 31. Контакти с НОИ 30820
 32. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 30740
 33. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 30545
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 30203
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 29655