ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време

Въпрос: Във връзка с попълване на УП 2, моля за коментар с пример за изчисляване на осигурителния стаж при неплатен отпуск с работно време 4 часа и размера на МРЗ за същото време, която се посочва в УП-2.
 
Пример: Лице има право на 30 работни дни за една календарна година, която се зачита за осигурителен стаж. Излиза в отпуск от 01.01.2010 - 31.01.2010 г. - 20 раб.дни и от 01.02.2010 - 12.02.2010г. вкл. - 10 работни дни.
 
Отговаря Вержиния ЗАРКОВА - експерт по социално осигуряване
 
Отговор: Нормативната разпоредба въз основа, на която неплатения отпуск на работницте и служителите се зачита за осигурителен стаж е чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване. Съгласно тази норма, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

Изчисляването и зачитането на осигурителния стаж е уредено в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Осигурителният стаж на работниците и служителите за времето след 31 декември 2002 г., се зачита и изчислява като за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което те са отработили пълното законоустановено за тях работно време за деня и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски върху възнаграждението им, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност. Осигурителният стаж на работниците и служителите, които са работили при непълно работно време и са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време (чл. 38, ал. 3, т. 1 и 2 от наредба за пенсиите и осигурителния стаж). Когато осигуреното лице е работило при непълно работно време, неплатените отпуски се зачитат за осигурителен стаж също пропорционално на пълната продължителност на работното време време (чл. 38, ал. 3, т. 5 от НПОС).

До 31 декември 2010 г. на основание чл. 46, ал. 3, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за времето на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, или на законна стачка при определяне на индивидуалния коефициент за изчисляване на пенсиите се взема предвид минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период.

Видно от посоченото до тук, е че осигурителния стаж се изчислява в зависимост от продължителността на работното време уговорена в трудовия договор на работниците и служителите, дори и в случаите, в които те ползват неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж. Доходът, който се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на лицата за тези периоди също се определя в зависимост от броя на работните дни зачетени за осигурителен стаж.

В конкретния случай при 20 работни дни за месец януари, осигурителният стаж на лицето и осигурителния му доход се изчисляват по следния начин:
- приемаме, че нормативно установеното работно време за длъжността на лицето е 8 часа. 20 раб. дни х 8 часа = 160 раб. часа нормативно работно време за месеца;
- минимална работна заплата за месец януари 2010 г. 240 лв.;
 
Изчисляване на на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време:

240 лв. : 160 часа = 1,50 лв. средночасова минимална работна заплата;
- отработени часове от лицето: 20 раб.дни х 4 часа = 80 часа;
- осигурителен доход за периода 80 часа х 1,50 лв. = 120 лв.;
- осигурителен стаж 80 часа : 8 часа = 10 раб. дни
 
По същият начин трябва да се изчисли осигурителния доход, който ще се вземе предвид за изчисляването на индивидуалния коефициент за месец февруари 2010 г.
 
Следва да се има предвид, че от 1 януари 2011 г. съгласно новата т. 9, ал. 2, чл. 46 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, времето след 31 декември 2010 г. на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен не се взема предвид при определяне на осигурителния доход.
 
Източник: Б ю л е т и н  бр.53 - юли 2011 г. на Български законник ЕООД | Експертис 
 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 919153
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 801360
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 429447
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 378336
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 264932
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 132319
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117638
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110134
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107261
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 89558
 11. Указания за справките на НОИ 86852
 12. Списък на справките на НОИ 78937
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 75735
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71042
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69309
 16. Същност и видове лихва 63607
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 63465
 18. Правото на наследствена пенсия в България 62581
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 52706
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 52580
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52311
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52245
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52086
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51025
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49077
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48489
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 47994
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 42739
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41401
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 40836
 31. Контакти с НОИ 40741
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 40473
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 36963
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36608
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35546