ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на договор за изпълнение на спомагателни, консултантски и подизпълнителски дейности с държава членка на ЕС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
№ 53-02-76 от 11.04.2011 г.

В подаденото от вас писмо, постъпило в Дирекция ОУИ София с вх. № 53-02-76/09.03.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка: Предстои ви сключване на договор с холандска правителствена агенция във връзка с изпълнение на спомагателни, консултантски и подизпълнителски дейности към същата по проект с холандско държавно финансиране от холандската държавна икономическа агенция EVD, като тези спомагателни консултантски дейности се изпълняват на територията на България, но договорът се счита сключен на територията на Холандия. Партньорът ви DLG, изпълнител на дейностите, финансирани от EVD), е правителствена служба за устойчиво управление на земите и водите, част от холандското Министерство на икономическите дейности. Дейностите, които ще се осъществяват, са: А. Полски проучвания и събиране на налична информация; Б. Анализи; В. Подготовка на технически доклади и предварително проектиране.

За нуждите на изготвяне на фактурите DLG ви е изпратило данъчен номер, който се отнася както за DLG, така и за принципала - Министерство на икономическите дейности.

Поставеният въпрос е: Следва ли да начислявате ДДС и кое е законовото основание за това. На кои от посочените дейности следва да се начислява ДДС и на кои не?

По повод постъпилото писмено запитване изразяваме следното принципно становище:

От изложената в запитването фактическа обстановка не става ясно какъв е статутът нa получателя по доставката. Дали същият е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице. Също така от предоставената в запитването информация не става ясно базовите карти и анализи за райони на територията на България ли ще се изготвят или за райони на друга държава членка (Холандия).

Общите правила относно определянето на мястото на изпълнение на доставка на услуга в зависимост от това дали получателят е данъчно незадължено или данъчно задължено лице са регламентирани в разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.

В разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от закона е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Предвид гореизложеното, за доставчика на услугите са възможни следните хипотези:

1. Получателят на услугата е данъчно задължено лице

Когато получател е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на доставката ще се определи съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, т.е. това е мястото, където е установен получателят. Предвид цитираната разпоредба, когато получателят - данъчно задължено лице, е установен в друга държава членка, мястото на изпълнение на доставката ще бъде извън територията на страната. Същата няма да попадне в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл. 12 от ЗДДС. В този случай по силата на чл. 114, ал. 4 от същия закон, когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. Във фактурата се посочва изрично, че данъкът е изискуем от получателя, както и основанието за това. Cъгласно чл. 79, ал. 6 от ППЗДДС зa доставка, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката, във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва съответната разпоредба на закона или правилника, съгласно която данъкът се начислява от получателя. В случая това е разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.

2. Получателят на услугата е данъчно незадължено лице

При тази хипотеза се прилага разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от закона за определяне мястото на изпълнение на доставката и това е мястото, където е установен доставчикът - в случая на територията на страната. Доставката на услуга ще е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС и данъкът ще е изискуем от доставчика на основание чл. 82, aл. 1 от ЗДДС. За доставчика ще възникне задължение за начисляване на данък съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗДДС.
В случаите, когато услугите са свързани е недвижими имоти, приложение ще намери разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС. Съгласно посочената разпоредба мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот. При условие че услугата е свързана с недвижими имоти и същите се намират на територията на друга държава членка, като основание за неначисляване на данък ще се посочи разпоредбата, по силата на която мястото на изпълнение е на територията на другата държава членка. В този случай във фактурата като основание за неначисляване се посочва разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС.

Относно дейността, изброена в т. Д от писмото, свързана с организацията на срещи и семинари, в запитването не е посочено къде ще бъдат провеждани тези мероприятия.

Следва да имате предвид, че мястото на изпълнение на доставки с предмет - организиране на семинари и срещи, се определя в зависимост от статута на лицето получател - данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение се определя съгласно общото правило на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, с изключение на услугата по достъп до посочените в чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС мероприятия. При наличието на обстоятелства, посочени в чл. 21, ал. 2 от закона, доставчикът на услугата следва да посочи в издаваната от него фактура основанието за неначисляване на данък - чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.

Когато получателят е данъчно незадължено лице, съгласно чл. 21, ал. 4. т. 4, „б”, „a” oт ЗДДС мястото на изпълнение при доставки на услуги и съпътстващи ги услуги, свързани с научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия, включително дейността по организирането им, е мястото, където фактически се провежда мероприятието. В случай че мероприятията се провеждат на територията на България и получателят е данъчно незадължено лице, доставката ще е облагаема на територията на страната.

Директор на Дирекция „ОУИ” – София: (п)
(Ал. Георгиев) 

Източник:  Б ю л е т и н  бр.52 - юни 2011 г. на Български законник ЕООД | Експертис 

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 920589
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 802129
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 429844
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 378963
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 265778
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 133084
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117964
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110500
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107583
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90029
 11. Указания за справките на НОИ 87230
 12. Списък на справките на НОИ 79334
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76088
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71357
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69648
 16. Същност и видове лихва 64322
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 63847
 18. Правото на наследствена пенсия в България 63005
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53069
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 52931
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52631
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52575
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52457
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51339
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49425
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48786
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48347
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43029
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41702
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41212
 31. Контакти с НОИ 41101
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 40793
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37289
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36902
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35855