ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2012

На сайта на НАП са публикувани кодовете за плащане на здравното осигуряване - ЗО в сила от 01.01.2012 г. 

Списък на кодовете за ЗО може да видите и изтеглите тук.

Вижте сметките на териториалните дирекции на НАП за плащане на данъци и осигуровки в сила от 01.01.2012 г.

 Кодове за здравни вноски 

(кодове за превеждане на суми по сметки 7316)

Код за вид плащане

Процент

Вноски от осигурители и осигурени лица, без самоосигуряващите се и неосигурени на друго основание лица.

 56 01 01

8

4,8 - за лицата по чл.40, ал.1, т.5   от ЗЗО

Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване/облагане на доходите за предходна година/вноските се превеждат по ЕГН. Забележка: Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други предходни години се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за съответната година, определени в ЗБ на НЗОК.

 56 04 02

8

Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗЗО

 56 04 02

8

4,8 - за лицата по чл.40, ал.1, т.5 от ЗЗО

Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО 

 56 04 05

8

Вноски за лица, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал.1 и, т. 7 от ЗЗО

 56 07 01

8

Вноски за лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 01 януари 2003 г.

 56 01 01

6

Вноски за лица получаващи обезщетения за безработица
 56 04 026
Вноски за лица и членове на семейства с право на соицално подпомагане; за непълнолетни без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание и други лица, за които вноските са за сметка на общинските бюджети (чл. 40, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗЗО в редакцията му до 31 декември 2002 г.) за периоди преди 1 януари 2003 г.
  56 04 026
Вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
 56 04 026
Лични вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
 56 04 026

Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 – годишна възраст, както и за останалите лица по чл.40, ал.1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 01 януари 2003 г., както и за пълнолетни учащи се в частни училища.

56 01 01

6

Вноски  за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО За периоди преди 01 януари 2003 г. Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството

56 07 04

0,3

Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица

56 08 00

-

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК

56 28 05

-

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК

внася се по кода на вноската

-

Еднократно внесена сума  за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12/дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне

56 28 18

8

Кодове приложими само от банки

Неидентифицирани преводи по сметки 7316(т. 21 от ДДС № 06/2006 г.)

(Не се попълва от задължени лица)

 56 88 66

-

Преводи по с/ки 8 6 с многоредов документ (Не се попълва от задължени лица)

 56 88 88

-

Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7316 (Не се попълва от задължени лица)

 56 98 00

-

Кодове за вид плащане за операции по "дебитно-контролиращи сметки " на с/ки 7316 - НАП
дебитно - контролираща сметка (с/ка 7316 в банки) - код за централизация
 56 99 56 -
  56 99 88 -
 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 771898
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 707562
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 377470
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 340312
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 157968
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 97016
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 84719
 8. Справка за задължение по фиш 78506
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 77361
 10. Указания за справките на НОИ 68490
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 58587
 12. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 57445
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 56794
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 47321
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 44467
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 43101
 17. Правото на наследствена пенсия в България 42619
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 41710
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 41586
 20. Списък на справките на НОИ 38432
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 36835
 22. Проверка на ЕГН за коректност 34370
 23. Същност и видове лихва 33912
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 33759
 25. Авансово облагане на доходи по граждански договори 33134
 26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 32876
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 29996
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 29428
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 29172
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 26380
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 26064
 32. Контакти с НОИ 25432
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 24714
 34. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 24482
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 23839