ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Промени в Закона за здравното осигуряване през 2012

І. Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за 2012 г.

 

Размер

На основание чл. 2 от Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2012 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8 на сто и не е променена спрямо 2011 г. 

      

Разпределение 

Запазено e разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения в съотношение 60:40, както следва:

3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

4,8 на сто за сметка на осигуряващия;

8 на сто за сметка на самоосигуряващите се лица.

 

ІІ. Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01.01.2012 г.

 

Със ЗБНЗОК за 2012 г. са направени следните изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО):

 

чл. 40, ал. 1, т. 2а от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което морските лица се осигуряват здравно не върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година, а върху избрания месечен осигурителен доход по чл. 4а, ал. 1 от КСО. С други думи, осигурителния доход на морските лица за здравното осигуряване се уеднаквява с дохода, върху който тези лица се осигуряват за ДОО; 

 

чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което срока за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение се уеднаквява със срока за внасяне на осигурителните вноски за ДОО. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;

 

чл. 40, ал. 3, т. 10 от ЗЗО – прецизиране на разпоредбата с оглед синхронизиране със съответните разпоредби от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

 

чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО – думите включително тези с двойно гражданство са заличени с оглед прецизиране на разпоредбата. На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно на територията на Република България са извън кръга на задължително осигурените в НЗОК лица, поради което не е необходимо да се освобождават от заплащане на здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40а от закона;

 

създаден  е нов § 19п в ПЗР на ЗЗО. Съгласно ал. 1 от тази разпоредба лицата по чл. 40а от закона, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. Подаването на заявлението и декларацията е уредено в ал. 2 от разпоредбата. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

 

 Становище № 20-00-329/22.12.11 г. относно Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.)

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 571326
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 221786
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 152166
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 114992
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 44965
 6. Указания за справките на НОИ 36644
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 27075
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 24924
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 23142
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 22759
 11. Проверка на ЕГН за коректност 19941
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 19221
 13. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 18589
 14. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18033
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 17844
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 17357
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 16705
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 14204
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14080
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 12895
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 12574
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 11571
 23. Списък на справките на НОИ 11361
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 10216
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 8986
 26. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 8550
 27. Правото на наследствена пенсия в България 8498
 28. Справка за задължение по фиш 8251
 29. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8138
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8085
 31. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 7889
 32. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7713
 33. Същност и видове лихва 7481
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 6958
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 6905