ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Промени в Закона за здравното осигуряване през 2012

І. Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за 2012 г.

Размер

На основание чл. 2 от Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОКза 2012 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8 на сто и не е променена спрямо 2011 г.      

Разпределение 

Запазено eразпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения в съотношение 60:40, както следва:

3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

4,8 на сто за сметка на осигуряващия;

8 на сто за сметка на самоосигуряващите се лица.

ІІ. Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01.01.2012 г.

Със ЗБНЗОК за 2012 г. са направени следните изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО):

- чл. 40, ал. 1, т. 2а от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което морските лица се осигуряват здравно не върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година, а върху избрания месечен осигурителен доход по чл. 4а, ал. 1 от КСО. С други думи, осигурителния доход на морските лица за здравното осигуряване се уеднаквява с дохода, върху който тези лица се осигуряват за ДОО;  

- чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което срока за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение се уеднаквява със срока за внасяне на осигурителните вноски за ДОО. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението; 

- чл. 40, ал. 3, т. 10 от ЗЗО – прецизиране на разпоредбата с оглед синхронизиране със съответните разпоредби от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;  

- чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО – думите „включително тези с двойно гражданство” са заличени с оглед прецизиране на разпоредбата. На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно на територията на Република България са извън кръга на задължително осигурените в НЗОК лица, поради което не е необходимо да се освобождават от заплащане на здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40а от закона;

- създаден  е нов § 19п в ПЗР на ЗЗО. Съгласно ал. 1 от тази разпоредба лицата по чл. 40а от закона, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. Подаването на заявлението и декларацията е уредено в ал. 2 от разпоредбата. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

 Становище № 20-00-329/22.12.11 г. относно Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (ДВ, бр. 99от 16.12.2011 г.)

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 671027
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 473683
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 293610
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 278845
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 82309
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 77673
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72796
 8. Указания за справките на НОИ 54883
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 54785
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41665
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37222
 12. Справка за задължение по фиш 36896
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34282
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 34118
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32511
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32015
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27243
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26499
 19. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 26300
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25506
 21. Списък на справките на НОИ 25143
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24751
 23. Правото на наследствена пенсия в България 24320
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 23848
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 20957
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20461
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20017
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19689
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19413
 30. Същност и видове лихва 18880
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 17362
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16474
 33. Контакти с НОИ 16435
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15632
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15611