ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Промени в Закона за здравното осигуряване през 2012

І. Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за 2012 г.

 

Размер

На основание чл. 2 от Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2012 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8 на сто и не е променена спрямо 2011 г. 

      

Разпределение 

Запазено e разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения в съотношение 60:40, както следва:

3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

4,8 на сто за сметка на осигуряващия;

8 на сто за сметка на самоосигуряващите се лица.

 

ІІ. Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01.01.2012 г.

 

Със ЗБНЗОК за 2012 г. са направени следните изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО):

 

чл. 40, ал. 1, т. 2а от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което морските лица се осигуряват здравно не върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година, а върху избрания месечен осигурителен доход по чл. 4а, ал. 1 от КСО. С други думи, осигурителния доход на морските лица за здравното осигуряване се уеднаквява с дохода, върху който тези лица се осигуряват за ДОО; 

 

чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което срока за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение се уеднаквява със срока за внасяне на осигурителните вноски за ДОО. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;

 

чл. 40, ал. 3, т. 10 от ЗЗО – прецизиране на разпоредбата с оглед синхронизиране със съответните разпоредби от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

 

чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО – думите включително тези с двойно гражданство са заличени с оглед прецизиране на разпоредбата. На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно на територията на Република България са извън кръга на задължително осигурените в НЗОК лица, поради което не е необходимо да се освобождават от заплащане на здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40а от закона;

 

създаден  е нов § 19п в ПЗР на ЗЗО. Съгласно ал. 1 от тази разпоредба лицата по чл. 40а от закона, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. Подаването на заявлението и декларацията е уредено в ал. 2 от разпоредбата. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

 

 Становище № 20-00-329/22.12.11 г. относно Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.)

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 615514
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 290021
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 254314
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 184017
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 57395
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 51313
 7. Указания за справките на НОИ 45117
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 43480
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 36081
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32655
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 32267
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28705
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26122
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 24291
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23980
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23223
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21551
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19802
 19. Списък на справките на НОИ 17490
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 17113
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16637
 22. Справка за задължение по фиш 16595
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15837
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 15827
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14252
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13666
 27. Същност и видове лихва 11662
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11622
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11590
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 11473
 31. Отпуск на бащата при раждане на дете 10731
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 10578
 33. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10569
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10559
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10191