ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Промени в Закона за здравното осигуряване през 2012

І. Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за 2012 г.

Размер

На основание чл. 2 от Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОКза 2012 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8 на сто и не е променена спрямо 2011 г.      

Разпределение 

Запазено eразпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения в съотношение 60:40, както следва:

3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

4,8 на сто за сметка на осигуряващия;

8 на сто за сметка на самоосигуряващите се лица.

ІІ. Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01.01.2012 г.

Със ЗБНЗОК за 2012 г. са направени следните изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО):

- чл. 40, ал. 1, т. 2а от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което морските лица се осигуряват здравно не върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година, а върху избрания месечен осигурителен доход по чл. 4а, ал. 1 от КСО. С други думи, осигурителния доход на морските лица за здравното осигуряване се уеднаквява с дохода, върху който тези лица се осигуряват за ДОО;  

- чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което срока за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение се уеднаквява със срока за внасяне на осигурителните вноски за ДОО. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението; 

- чл. 40, ал. 3, т. 10 от ЗЗО – прецизиране на разпоредбата с оглед синхронизиране със съответните разпоредби от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;  

- чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО – думите „включително тези с двойно гражданство” са заличени с оглед прецизиране на разпоредбата. На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно на територията на Република България са извън кръга на задължително осигурените в НЗОК лица, поради което не е необходимо да се освобождават от заплащане на здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40а от закона;

- създаден  е нов § 19п в ПЗР на ЗЗО. Съгласно ал. 1 от тази разпоредба лицата по чл. 40а от закона, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. Подаването на заявлението и декларацията е уредено в ал. 2 от разпоредбата. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

 Становище № 20-00-329/22.12.11 г. относно Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (ДВ, бр. 99от 16.12.2011 г.)

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 708075
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 583737
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 333763
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 316493
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 111111
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 90401
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 77672
 8. Справка за задължение по фиш 69325
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 63990
 10. Указания за справките на НОИ 60958
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 48761
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 46783
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 39639
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 39402
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 39336
 16. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 37076
 17. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 36760
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 35667
 19. Правото на наследствена пенсия в България 32911
 20. Проверка на ЕГН за коректност 29886
 21. Авансово облагане на доходи по граждански договори 29540
 22. Списък на справките на НОИ 29501
 23. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 29178
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 28763
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 25445
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 24262
 27. Същност и видове лихва 24152
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 22292
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 22188
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 22026
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 21368
 32. Контакти с НОИ 20032
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 19673
 34. Справка за валидност на документи за самоличност 19375
 35. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 18884