ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Промени в Закона за здравното осигуряване през 2012

І. Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за 2012 г.

 

Размер

На основание чл. 2 от Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2012 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8 на сто и не е променена спрямо 2011 г. 

      

Разпределение 

Запазено e разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения в съотношение 60:40, както следва:

3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

4,8 на сто за сметка на осигуряващия;

8 на сто за сметка на самоосигуряващите се лица.

 

ІІ. Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01.01.2012 г.

 

Със ЗБНЗОК за 2012 г. са направени следните изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО):

 

чл. 40, ал. 1, т. 2а от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което морските лица се осигуряват здравно не върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година, а върху избрания месечен осигурителен доход по чл. 4а, ал. 1 от КСО. С други думи, осигурителния доход на морските лица за здравното осигуряване се уеднаквява с дохода, върху който тези лица се осигуряват за ДОО; 

 

чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което срока за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение се уеднаквява със срока за внасяне на осигурителните вноски за ДОО. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;

 

чл. 40, ал. 3, т. 10 от ЗЗО – прецизиране на разпоредбата с оглед синхронизиране със съответните разпоредби от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

 

чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО – думите включително тези с двойно гражданство са заличени с оглед прецизиране на разпоредбата. На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно на територията на Република България са извън кръга на задължително осигурените в НЗОК лица, поради което не е необходимо да се освобождават от заплащане на здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40а от закона;

 

създаден  е нов § 19п в ПЗР на ЗЗО. Съгласно ал. 1 от тази разпоредба лицата по чл. 40а от закона, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. Подаването на заявлението и декларацията е уредено в ал. 2 от разпоредбата. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

 

 Становище № 20-00-329/22.12.11 г. относно Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.)

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 583259
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 231389
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 182375
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 132768
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 48320
 6. Указания за справките на НОИ 38869
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 31348
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 26880
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 25006
 10. Подаване на декларации за осигурените лица 24493
 11. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 22127
 12. Проверка на ЕГН за коректност 20830
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 20382
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 19832
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 19375
 16. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18859
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 18106
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 15686
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14928
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 13857
 21. Е-услуги на НАП с ПИК 13666
 22. Списък на справките на НОИ 12835
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 12265
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 11299
 25. Справка за задължение по фиш 10536
 26. Правото на наследствена пенсия в България 10021
 27. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9507
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 9471
 29. Същност и видове лихва 8883
 30. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8787
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8755
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8565
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8290
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7765
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7494