ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Промени в Закона за здравното осигуряване през 2012

І. Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за 2012 г.

 

Размер

На основание чл. 2 от Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2012 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8 на сто и не е променена спрямо 2011 г. 

      

Разпределение 

Запазено e разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения в съотношение 60:40, както следва:

3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

4,8 на сто за сметка на осигуряващия;

8 на сто за сметка на самоосигуряващите се лица.

 

ІІ. Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01.01.2012 г.

 

Със ЗБНЗОК за 2012 г. са направени следните изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО):

 

чл. 40, ал. 1, т. 2а от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което морските лица се осигуряват здравно не върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година, а върху избрания месечен осигурителен доход по чл. 4а, ал. 1 от КСО. С други думи, осигурителния доход на морските лица за здравното осигуряване се уеднаквява с дохода, върху който тези лица се осигуряват за ДОО; 

 

чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което срока за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение се уеднаквява със срока за внасяне на осигурителните вноски за ДОО. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;

 

чл. 40, ал. 3, т. 10 от ЗЗО – прецизиране на разпоредбата с оглед синхронизиране със съответните разпоредби от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

 

чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО – думите включително тези с двойно гражданство са заличени с оглед прецизиране на разпоредбата. На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно на територията на Република България са извън кръга на задължително осигурените в НЗОК лица, поради което не е необходимо да се освобождават от заплащане на здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40а от закона;

 

създаден  е нов § 19п в ПЗР на ЗЗО. Съгласно ал. 1 от тази разпоредба лицата по чл. 40а от закона, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. Подаването на заявлението и декларацията е уредено в ал. 2 от разпоредбата. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

 

 Становище № 20-00-329/22.12.11 г. относно Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.)

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 639320
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 374111
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 271391
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 225309
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 65657
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 61710
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 59112
 8. Указания за справките на НОИ 49180
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 44773
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 36062
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 34332
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 31047
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 28700
 14. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27885
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 27605
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24845
 17. Справка за задължение по фиш 23871
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 23765
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 22077
 20. Списък на справките на НОИ 20665
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 20082
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17947
 23. Правото на наследствена пенсия в България 17573
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 17457
 25. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 17138
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 16500
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 15518
 28. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 15240
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 14930
 30. Същност и видове лихва 14134
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 13299
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 13266
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12962
 34. Контакти с НОИ 12026
 35. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11967