ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация

Местните и чуждестранните физически лица подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити през годината доходи:
• подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, включително за доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви „е” и „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ;

• подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ);

• подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

Местните физически лица са задължени да декларират:

1. Придобитите през годината от източник в чужбина доходи от дивиденти, ликвидационни дялове, както и облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки «Живот». В тези случаи се попълва образец 2001а.

2. Притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.

3. Предоставените/получените парични заеми, както следва:

а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;

б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

Чуждестранните физически лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, имат право да изберат да преизчислят окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът се упражнява чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като в декларацията се включват и всички други доходи, подлежащи на деклариране от чуждестранното физическо лице.

Задължения за данъци

Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.
Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

Парични и непарични доходи

В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични. Когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на БНБ към датата на придобиването им.
Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

Определяне датата на придобиване на дохода

Доходът се смята за придобит на датата на:

• плащането - при плащане в брой;
• заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;
• получаването на престацията - за непаричен доход.

Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице.

В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето им.

При прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със заличаване на едноличния търговец от търговския регистър, доходът се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето със заличаване на едноличния търговец.

Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация

Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:

• доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година имат работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или;

•  доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания и

б) няма да ползват данъчни облекчения чрез подаване на годишна данъчна декларация; и/или;
• необлагаеми доходи, и/или;
• доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:
- доходите на местни физически лица от дивиденти, ликвидационни дялове, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина;
- доходи на чуждестранни лица в случаите когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.

Физически лица, регистрирани като еднолични търговци, не следва да подават годишна данъчна декларация, ако през 2011 г. не са извършвали стопанска дейност и през същата година не са придобили други доходи, подлежащи на деклариране в годишната данъчна декларация или не са получили и/или предоставили парични заеми, които подлежат на деклариране на основание чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ или не са притежавали акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина. 

Внимание! Годишен отчет за дейността не подават лицата, за които са изпълнени едновременно следните условия:
• не са извършвали дейност през данъчната година;
• не са отчели за данъчната година приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.

Данъчно облекчение за млади семейства
На основание чл. 22а от ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от закона, формирана за 2011 г., се намалява с направените през годината лихвени плащания върху първите 100 000 лв. по ипотечен кредит, когато са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
Когато едновременно са налице изброените по-горе условия, се  попълва Таблица 5 от Част V на образец 2001.

Поредност за ползване на данъчните облекчения
Данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност, за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране се ползват в следната последователност:
1. От сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ;
2. От годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и за доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ).

Срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2011 г.

Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април 2012 г., като в същия срок се внася и дължимия по декларацията данък.

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 10 февруари 2012 г., ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.

Пример: На ред 13 в Част ІV от декларацията е посочен дължим данък за довнасяне в размер на 1000 лв.

Лицето подава декларацията си в срок до 10 февруари 2012 г. и в същия срок ще внесе целия размер на данъка за довнасяне. В този случай на ред 15 лицето посочва сумата от 1000 лв., изчислява размера на отстъпката от 5 на сто, в случая – 50 лв. и я вписва на ред 16 в Част ІV от декларацията. На ред 19 „Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката” това лице ще посочи 950 лв. – това е данъкът който следва да е внесен в указания срок – 10.02.2012 г. 

По аналогичен начин се правят изчисленията на редове 19 и 20 в Част ІV от Приложение 2 за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец (вкл. за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ). 

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация в срок до 30 април   2012 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.

Пример: На ред 13 в Част ІV от декларацията е посочен дължим данък за довнасяне в размер на 2000 лв.

Лицето подава декларацията си в срок до 30 април 2012 г. по електронен път. На 28 април 2012 г. лицето е внесло 1500 лв. от дължимия данък за довнасяне, а останалите 500 лв. не са внесени в законоустановения срок (30 април 2012 г.) В този случай на ред 17 лицето посочва сумата от 1500 лв., изчислява размера на отстъпката от 5 на сто, в случая – 75 лв. и я вписва на ред 18 в Част ІV от декларацията. В този случай в срок до 30 април лицето трябва да внесе 1425 лв., а на ред 19 „Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката” ще посочи 1925 лв. (1425 + останалите 500 лв., които не са внесени в законоустановения срок).
По аналогичен начин се правят изчисленията на редове 21 и 22 в Част ІV от Приложение 2 за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец (вкл. за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ). 

ВНИМАНИЕ! Отстъпките се ползват, при условие че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в сроковете по чл. 67 от ЗДДФЛ, именно до 15 април, 15 юли и до 15 октомври 2011 г.


Място на подаване на годишната данъчна декларация

Годишната данъчна декларация се подава в Териториалната  дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по постоянния адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец, носител на задължението за данъка.

Годишната данъчна декларация на чуждестранно физическо лице се подава:
• в ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника, когато декларацията се подава от пълномощник с постоянен адрес в страната;
• в ТД на НАП – гр. София – във всички останали случаи.

Начини за подаване на годишната данъчна декларация
Годишната данъчна декларация се подава:
• лично или чрез упълномощено лице;
• по пощата с обратна разписка;
• по електронен път – чрез интернет с електронен подпис.

За доходите, придобити от малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение физически лица, годишната данъчна декларация се подава от техните родители, съответно настойници или попечители в ТД на НАП по постоянния адрес на малолетното, непълнолетното  или поставеното под запрещение лице.

При попълване на декларацията и на приложенията към нея, където се изисква информация за ЕИК е необходимо да се вписва единният идентификационен код (ЕИК), издаден от Агенцията по вписванията или ЕИК по БУЛСТАТ.

Въпроси относно попълването и подаването на декларацията може да отправяте към служителите от информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700

Източник: Национална агенция за преходите - НАП

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 920589
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 802130
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 429845
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 378963
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 265778
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 133085
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117964
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110500
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107583
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90029
 11. Указания за справките на НОИ 87230
 12. Списък на справките на НОИ 79334
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76089
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71357
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69648
 16. Същност и видове лихва 64324
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 63847
 18. Правото на наследствена пенсия в България 63007
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53069
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 52931
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52631
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52575
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52457
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51339
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49425
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48787
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48348
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43029
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41702
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41212
 31. Контакти с НОИ 41101
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 40793
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37289
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36902
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35856