ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски

Лицата, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (например упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители; морски лица), дължат месечно задължителна здравноосигурителна вноска в размер на 16,80 лева. От НАП напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е  до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2012 г. трябва да се внесе най-късно до 10 февруари 2012 г.

От НАП напомнят също, че всички лица, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски подават в териториалните структури на НАП по постоянен адрес декларация – образец 7. Тя се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало обстоятелството за внасянето на здравноосигурителните вноски от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест ако от 1 януари сте в това качество и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на месец февруари трябва да подадете декларация образец 7. Всички, които не подадат декларацията, но са били задължени да го направят, ще бъдат глобени от 500 до 1000 лева. Декларация образец 7 може да се изпрати и по пощата с обратна разписка. Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на  0700 18 700  на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. до сега. За да изчислят своите задължения за здравно осигуряване, клиентите на НАП трябва единствено да маркират месеците, в които са пропуснали да платят вноските си, както и основанието, на което се осигуряват – като еднолични търговци, упражняващ свободна професия, земеделски или тютюнопроизводител и т. н.

Повече информация за възможностите за проверка на здравноосигурителния статус, възстановяване на здравни права, както и друга информация, клиентите на НАП могат да получат на телефон   0700 18 700  на цената на един разговор.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 741759
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 676631
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 365314
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 332110
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 142681
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 94668
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 81595
 8. Справка за задължение по фиш 75601
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 71914
 10. Указания за справките на НОИ 65279
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 52949
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 52299
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 51675
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 43944
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 41460
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 40912
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39910
 18. Правото на наследствена пенсия в България 39241
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38878
 20. Списък на справките на НОИ 34124
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 33620
 22. Проверка на ЕГН за коректност 32462
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 31744
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31628
 25. Същност и видове лихва 29601
 26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 28756
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 28067
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 27138
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 25996
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 24512
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 24369
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23275
 33. Контакти с НОИ 22805
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 22621
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21652